Bach & Buxtehude

Lørdag den 26. juli 2008 kl. 20:00
Arrangeret af: Ars Nova Copenhagen

PROGRAM:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Jauchzet dem Herrn, BWV anh. 160a
  Jesu meine Freude, BWV 227
Diderich Buxtehude (1637-1707) Missa Brevis, BuxWV 114
Johann Sebastian Bach Der Geist hilft, BWV 226
  Lobet dem Herrn, BWV 230

Dirigent: